Avís legal i Política de privacitat

Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, CIF: P-9300007-C. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Sant Josep, 18, 43400 MONTBLANC (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a ccb@concadebarbera.cat

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a ccb@concadebarbera.cat o a C/ Sant Josep, 18, 43400 MONTBLANC (Tarragona).

Propietat intel·lectual
Els continguts subministrats per CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no confereix a l’adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.
El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la web de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han près mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.
També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.
CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ.

Llei aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: cccb@concadebarbera.cat