Torre de Glorieta - Passanant i Belltall

Descripciķ

Aquest castell devia estar format bāsicament per una torre i un clos annex, potser edificat. Torre de forma quadrada formada per un rectangle de 5,5 m. d'amplada i 7,4 de llargada, amb un gruix de paret d'1,5 m. Dels 22 m que hom suposa que devia tenir d'alįada només en resten 16. Té planta baixa i 3 pisos als quals s'accedeix per una escala bastida a la paret nord-oest de l'edifici.

Ressenya històrica

El lloc de Glorieta és esmentat per primer cop en un document datat entre els anys 1079 i 1080 pel qual el comte Ramon Berenguer II feu donaciķ a Bernat Amat de la quadra de Poal, al terme del castell de Forčs. El 1163 la quadra de Glorieta fou donada per Ramon de Cervera, el qual la tenia en feu pels comtes de Barcelona, i la seva família a Carbonell de Vilagrassa i la seva muller, tot i que els donadors es reserven una part dels drets en favor de Bertran de Montpaķ, aquesta donaciķ comportava l'obligaciķ de construir una fortalesa. El 1197 Carbonell de Vilagrassa i la seva esposa feren donaciķ del castell a Bernat de Montpaķ, germā de la donadora. Aixō originā un litigi amb Guillem de Guardiolada, senyor eminent del castell, perō la sentčncia d'aquest plet, dictada el 1205, confirmā el gaudi de la castlania a Bernat de Montpaķ. El 1247 posseīa la fortalesa Berenguera de Montpaķ, filla d'Elisenda i del difunt Bernat de Montpaķ, la qual, amb el consentiment de la marei dels seus oncles Bremon de Montpaķ, Gombau d'Oluja i Agnčs de Guimerā, va contraure matrimoni amb Ramon, ciutadā de Lleida, al qual va cedir en concepte d'esponsalici el castell amb tots els seus drets. Succeí per herčncia en la senyoria del castell la filla de Ramon, dita Sibilˇla, que es vasā amb Guillem Moliner, pares de Bremon Moliner. Guillem de Guardiolada, fill de Ramon de Cervera i senyor eminent de la fortalesa, pel seu testament de 1234, llegā a la seva filla Mateua l'esmentat castell i morta aquesta passā a la seva germana Gueraua i a llur mare Marquesa, les quals es feren religioses del convent d'Alguaire, i feren donaciķ dels drets a l'orde de l'Hospital. El 1310 els hospitalers compraren els drets que sobre la fortalesa tenia el seu feudatari Bremon Moliner. El 1380 el gran prior Guillem de Guimerā comprā a l'infant Joan la jurisdicciķ i inclogueren l'indret en la comanda de l'Espluga.