Sala de Monjos - Vimbodi i Poblet

Descripció

Sala del monestir situada a la part nord, adossada al locutori de monjos, i continuació dels edificis de la galeria est del claustre major, seguint les directrius de les construccions cistercenques. De planta rectangular, és formada per dues naus dividides per quatre columnes cilíndriques, provistes de bae i capitell poligonal, que sostenen una volta de creueria dividida en deu frens, amb nervadures rectangulars recolzades en els murs mitjançant mènsules. Obertures de mig punt als murs est i oest. Tipològicament pertany al gòtic incipient del segle XIII, però la influència cistercenca és forta en l'absència ornamental i la factura de les nervadures i finestrals.

Ressenya històrica

No coneixem les dates de construcció ni el nom de l'arquitecte. La primera notícia la dóna l'ajut per a l'obra per part de l'arquebisbe de Tarragona (1247),dins un procés constructiu dels edificis de l'ala est del claustre, edificats ràpidament per tal de bastir-hi al damunt el gran dormitori. Finestres ens indica que aquesta sala fou habilitada posteriorment com a graner, sense donar la data. L'any 1704 s'hi instal·là la gran biblioteca donada pel virrei de Nàpols Pere Antoni d'Aragó, gran protector de Poblet (donació del 1678), blanquejant totalment la sala, i tapiant els finestrals del mur oest. Amb l'exclaustració del 1835 i el seu immediat saqueig, la biblioteca fou dispersada. La Comissió de Monuments de Tarragona, organisme important per a la salvació de Poblet, hi instal·là les restes arqueològiques. Lluís Bonet i Garí dissenyà el projecte definitiu de restauració l'any 1946. El ric moblament del segle XVII desaparegué totalment el 1835.