Pl. Major, 02-Cal Casanova - Senan

Descripció

Edifici de planta cuadrada format per planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teula àrab a dues aigues. La façana mostra la fàbrica tradicional de pedra irregular que ha estat rejuntada amb morter de ciment pòrtland.
L'element més interessant és la llinda de la porta d'accés, on hi podem observar una creu sota la qual hi consta l'any 1770. A la llinda s'hi ha afegit actualment l'escut municipal de la vila i un segon baixrelleu al·lusiu al nom del poble.

Ressenya històrica

Construcció d'època moderna reformada a la segona meitat del segle XVIII coincidint amb el gran desenvolupament econòmic de la comarca degut al desenvolupament vitivinícola.
La casa ha estat molt reformada a finals del segle XX amb l'habilitació de les golfes com a vivenda.