Molí del Temple - Sarral

Descripció

Construcció de planta rectangular, amb unes dimensions exteriors de 6.60 x 7.50 metres. Originàriament constava de dues plantes. La baixa, amb unes dimensions interiors de 6.80 x 4.35 metres i uns gruixos de paret de 160 cm les longitudinals i 95 cm les transversals, està coberta amb volta de canó apuntada, i era el lloc on es trobaven les moles i on es realitzava el procés de molta. El primer pis, de 6.60 x 5.80 metres d'espai interior, tenia unes parets de 80 cm de gruix i disposava d'una coberta formada per dos arcs apuntats situats perpendicularment a l'eix llarg de l'edifici, i desenvolupà les funcions de magatzem i habitatge del moliner. Tant la planta baixa com el cup estan construïts amb carreus desbastats a punxó, lligats amb morter de calç i arena de riu. Als muntants i les dovelles de l'arc de la porta és on la feina del picapedrer va ser més acurada. En canvi, el primer pis està construït amb maçoneria lligada amb el mateix tipus de morter. L'accés a la sala de les moles es feia mitjançant una porta d'arc capalçat, amb un arc de mig punt a l'exterior i un de lleugerament apuntat a l'interior, des d'aquesta sala s'efectuava l'accés al pis superior mitjançant una petita obertura rectangular situada a l'extrem oest de la volta, utilitzant una escala de fusta, probablement de mà.

Ressenya històrica

Sense dades.