Molí de Vent de Cal Sala - Blancafort

Descripció

Adjacent al casc urbà de Blancafort, prop del camí de Pira i dins un espai unificat per una pared de tanca, hi ha un molí de vent amb les seves construccions complementàries: les basses per a la recollida de l’aigua i les conduccions del molí a les basses. Des del punt de vista constructiu, es tracta d’un espai unitari que englobaria el que seria un sistema tradicional d’aprofitament dels recursos hídrics subterranis: sistema d’extracció (el molí de vent), sistema d’emmagatzematge (les basses) i les conduccions (reaprofitades també per regar aquest espai d’horta.
La pared de tanca del conjunt és especialment interessant des del punt de vista cultural en el tram situat a la porta d’accés a la finca. Hom pot observar a ambdós costats de la porta diverses arrencades d’arcs que devien enllaçar les parets de tanca de l’hort amb la muralla exterior de la vila.

Ressenya històrica

Sense dades