Hospital de Sant Antoni - Conesa

Descripció

Edifici d'una única nau amb capçalera plana. Se'n conserven només les parets exteriors. La façana està realitzada a base de carreus, mentre que a la resta de l'edifici hi predomina el paredat ordinari rejuntat amb morter de calç. A la façana hi destaca la porta d'accés. Es tracta d'una porta adovellada rematada amb un arc de mig punt. El ronyó de l'arc està decorat amb motius geomètrics. Les impostes estan també decorades amb caps de persones. Al seu interior es poden veure encara dues arrencades de pilastres.

Ressenya històrica

Era l'església de l'antic hospital, petit edifici que feia d'hostal de peregrins, la construcció del qual va iniciar-se vers el 1387. Aquesta data fa pensar que la portada que queda en peu sigui procedent d'una construcció anterior.