Fassina del Marquet - Conesa

Descripció

Antiga fàbrica d'aiguardent. Actualment només en queden les parets.

Ressenya històrica

Sense dades.