Fassina del Borrell - Conesa

Descripció

Actualment ja no queda res, ja que s'ha construït un xalet al damunt.

Ressenya històrica

Era una fàbrica de destil·lació d'aiguardent.