Església de Sant Joan - Vallclara

Descripció

Portalada formada per dos pilars (llisos) i capitell jònic que aguanten un dintell sobri i sense decoració. A la part superior s'hi pot veure una fornícula buida, amb un frontó triangular i un rosetó. La part més superior de l'edifici trobem un frontó triangular molt més gran del que hi ha damunt de la fornícula. A la part esquerra trobem el campanar, senzill, sense ornamentacions. A l'interior l'altar major 1862, restaurat el 1982.

Ressenya històrica

Bastida sobre l'anterior romànica. De la primitiva se sap que en els anys 1279 i 1280 consta que el rector satisfeu 30 sous en concepte de dècima papal. El segle XV era de col·lació de l'arquebisbe de Tarragona.
El 1805 es signa el contracte de construcció de la nova església amb el paleta de l'Espluga de Francolí Francesc Nadal per un preu de 7.300 lliures. Les obres es van beneïr el 13 de setembre de 1814.
L'any 1936 es va haver de reconstruir la cúpula i les cornises del campanar a causa dels efectes de la caiguda d'un llamp que havia tingut lloc uns anys abans. Els autors de les obres van ser els paletes de la vila Pere Vinyals i masó i el seu fill Pere Vinyals i Alentorn. Uns anys més tard aquests mateixos paletes van fer la nova coberta de l'església. Durant el tercer trimestre de 1999 es va restaurar l'Altar de Sant Antoni i es va col·locar una nova imatge del Sant.