Dormitori de Monjos - Vimbodi i Poblet

Descripció

Dormitori de grans dimensions, disposició establerta segons els canons constructius del Cister. De planta rectangular i d'una sola nau, amb coberta de fusta a doble vessant, sostinguda per arcs apuntats diafragmàtics (de secció rectangular i amb bordons a les arestes), recolzats en mènsules profusament esculturades, amb temes geomètrics, vegetals i figuratius, manllevats del repertori aràbigo-oriental. És un dels primers i millors exemples del gòtic català amb trets particulars, tradició que es perllongarà arreu del Paísos Catalans durant els segles XIV i XV

Ressenya històrica

Tenim donatius per a la seva obra: 1243 (Comte d'Urgell), 1247 (Arquebisbe de Tarragona), 1249 i dos del 1250. Els darrers llegats són del 1298 (Berenguer de Puigvert ) i unes de cartes de visita (1298, 1302) manen fer-hi reaparicions, cosa que indica que era acabat. La seva conclusió tanca un dels grans períodes constructius de Poblet i la instauració definitiva del gòtic.
L'any 1835, amb l'exclaustració, la seva coberta fou desmantellada, però l'estructura bàsica de l'edifici és mantingué intacta. La coberta fou reposada el 1850-1853, sofrint una darrera restauració segons el projecte de Ramon Salas. Durant el s. XIX fou seu d´importants reunions patriòtiques, pròpies de la Renaixença.
El 1953 A. Ferran reconstruí el pont de pedra que l'unia amb el pas de ronda de la muralla del segle XIV.