Castell de Torlanda - Conesa

Descripció

Restes d'una torre cilíndrica. L'interior té un diàmetre de 190 cams. El gruix de les parets és de 175 cm. En època moderna aquesta torre degué estar inclosa en algun habitatge i feu la funció de cup.

Ressenya històrica

El primer document sobre el castell data del 1076, en el testament de Ramon Berenguer I, quan apareix com un dels límits de la frontera. Apareix de nou el 1178, en la donació que feren d'aquesta fortalesa Bernat de Piles i la seva esposa Saurina i Berenguer Company al rei Alfons I. Dos dies més tard el monarca cedia aquest castell en feu als dos anteriors personatges. A l'inici del s. XIV el castell passà a mans de Sibil·la, muller de Bernat de Sanou. En aquests moments eren castlans Galceran de Piles i Bernat de Conesa. El 1328 fou traspassat en feu a Pere d'Aguiló. El 1329 era senyor Marc de Pontons. El 1379 passà al domini de Santes Creus.