Castell de Sant Gallard - Piles,les

Descripció

Del castell original no se'n pot apreciar actualment cap rastre. La veu popular denomina amb aquest nom una construcció ruïnosa situada a la part més altra de la vila.

Ressenya històrica

El 1179 en el testament d'Albert de Queralt llegà la meitat de la senyoria a Santes Creus. De resultes d'aquest llegat el cenobi compartí la senyoria amb la família Queralt. El 1200 Pere de Fonollar llegà tots els béns que posseïa en aquest terme al cenobi. Els anys 1222 i 1235 el monestir comprà tot de terra al terme. El 1247 Albert de Queralt traspassà al cenobi l'altra meitat de la fortalesa i terme.