Castell de Milmanda - Vimbodi i Poblet

Descripció

Es tracta d'un castell que en el seu origen havia estat un granja del monestir de Poblet. Aquest fet implica que estem davant d'un monument amb moltes estances diferents i totes elles envoltades per la muralla defensiva.
Podem observar tres espais diferenciats:
-Una seria la zona de les estances on els monjos feien vida, composta per un edifici de tres plantes de pedra vista amb una teulada a doble vessant.
- La segona inclouria la zona de la granja i els estables amb edificis baixos amb teulada a una vessant.
- La part més imponent seria la torre del Homenatge que trobem a la façana principal, amb una gran arcada de mig punt en la seva base i que actualment seria l'entrada al monument.

Ressenya històrica

Antiga granja Scurpianda. Els seus orígens poden ser romans o àrabs. Va ser propietat dels monjos de Poblet des del 1164, en què Bernat de Granyena els el cedeix en lliure alou.
L'abat Ponç de Copons va fortificar la granja.
L'any 1415 l'abat Mengucho el cedeix als conreadors i sembla que estarà uns anys abandonada.
Al segle XVII es recupera com a lloc de repòs per als monjos.
En temps de l'exclaustració seguirà la mateixa sort que el monestir, amb un saqueig, abandó i subhasta.
Actualment en mans privades.