Castell de Biure - Piles,les

Descripció

Ha sofert nombroses reformes al llarg dels temps i en l'actualitat té l'aparença d'un castell-palau modern amb torres emmerletades i finestrals neogòtics.

Ressenya històrica

Documentat ja el segle XI. El 1057 Oliver Bernat, fill de Bernat Sendred de Gurb, i la seva muller Agnès infeudaren els castells de Biure i Montclar a Ramon Arnau. El 1072 els mateixos esposos van vendre al comte de Barcelona Ramon Berenguer I un alou que tenien al comtat d'Osona-Manresa en el qual s'incloien els castells de Montclar, les Piles i Biure. Cinc dies més tard el comte infeudava els castells a Oliver Bernat en qualitat de castlà. El 1151 Guillem d'Aguiló donà als hospitalers els delmes del castell i un any més tard ampliava la donació cedint l'església de Sant Joan i alguns drets. El 1172 Massalt, vídua de Guillem d'Aguiló, juntament amb els seus fills professà en l'orde i els cedí altres drets en la zona. El 1193 els hospitalers tenien una casa al castell que formava part de la comanda de Cervera. Pel que fa al llinatge dels Biure o Benviure, el 1181 Bernat de Benviure juntament amb la seva muller Dolça donà als hospitalers de Cervera la meitat del delme de la casa de Biure. El 1184 Arnau de Benviure, net d'Oliver Bernat, reté homenatge i fidelitat al comté-rei Alfons I pels castells de Biure, les Piles i Montclar. El 1202 Guillem d'Aguiló, fill de Massalt i de Guillem d'Aguiló, casat amb Dalda, li traspassà la coma que li havia estat cedida per Bernat Fiol dins el terme de Biure. Els mateixs any els Aguiló cediren al monestir de Santes Creus unes terres que posseïen a Biure. El 1241 Guillem d'Aguiló empenyorà la fortalesa als hospitalers i el 1266 la vengué definitivament a aquest orde. El 1277 la comanda hospitalera de l'Espluga adquirí a Galceran de Puigverd i la seva esposa Elisenda el feu que aquests posseïen per la dita orde al castell de Biure. El 1279 sorgí un plet entre els hospitalers i el monestir de Santes Creus per la possessió de les terres que Guillem d'Aguiló havia donat al cenobi. El 1380 Guillem de Guimerà n'adquirií la jurisdicció al rei Joan I.