Casa de la Vila - Senan

Descripció

Construcció de tipus tradicional. Edifici de planta quadrangular amb un annex, de planta pentagonal, constituït per planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teula aràbiga d'un aiguavés. Façana amb fàbrica de pedra irregular a la vista rejuntada amb morter de ciment pòrtland. Hi destaca, a la planta baixa, la porta d'accés amb arc de mig punt, a la dreta, i un finestral amb arc escarser, a l'esquerra.
Al primer pis hi trobem un balcó situat tot just sobre el finestral de la planta baixa i una petita finestra a l'angle dret. El pis superior està rematat amb dues petites finestres al cetre de la façana.

Ressenya històrica

Sense dades documentals històriques.Fins al 1969 va acollir l'escola de la vila. Rehabilitat l'any 2002 reforçant els elements estructurals, la teulada i les façanes.