Casa de la Vila - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Edifici amb dues èpoques constructives. La primitiva, que podríem situar en el s. XVll, caracteritzat per una portalada adovellada molt àmplia i un primer pis amb tres finestres. Es una façana molt senzilla, sense cap altre element decoratiu que un escut sobre la portalada. La segona correspon a una reconstrucció que comprèn un rellotge, frontó amb una peça semi-circular i un rètol “casa de la vila”.

Ressenya històrica

A finals del segle XV s'unifiquen jurídicament l'Espluga Jussana i l'Espluga Sobirana. Per aquest motiu és lògic que tinguessin un únic edifici del Comú situat a la plaça Major.
Hom creu que l'actual edifici fou bastit o va partir una molt important remodelació l'any 1563, tal com testimonia l'escut de la façana. L'any 1590 Miquel Domingo, propietari del mas Nillet, va autoritzar la universitat espluguina a extreure els carreus i les pedres de la portalada de la fortificació per fer la façana de la Casa de la Vila.
El 1891 es documenten obres al segon pis i la instal·lació del rellotge (previst inicialment al campanar de l'església nova).