Carrer Sant Joan, 23 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la decoració de la façana originals. La façana està pintada imitant un carreuat. El perímetre de les finestres i balcons està decorat amb guix, imitant la llinda, brancals i ampit. Els laterals de la façana estan constituits per dues terrasses amb barana de balustres d'obra. Es troben a l'alçada del primer pis.
Portalada amb arc de mig punt i brancals de pedra. Balcó amb la pedra balconera amb els extrems acabats amb semicercle. Està decorada mitjançant motllures rematades als extrems arrodonits amb decoració, també esculpida de morfologia circular. El perfil semicircular dels extrems de la pedra balconera es repeteix en la barana, que en la part davantera central està decorada imitant un escut. En aquest hi ha la data 1860 i les inicials R i G.

Ressenya històrica

Sense dades.