Carrer Sant Joan, 07 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana originals. Portalada d'arc de mig punt i muntants de pedra. Està xamfranada.
Balcons de pedra balconera motllurada i suportada per dues mènsules també motllurades i barana de ferro forjat amb elements decoratius de morfologia vegetal.
Finestres amb la llinda, muntants i ampit de pedra. Les reixes són de ferro forjat decorades amb elements pseudo-vegetals.
La façana està pintada de manera que es destaquen els balcons i els finestrals de les golfes. La part superior està rematada amb una cornisa motllurada.

Ressenya històrica

Sense dades