Capella de Santa Maria - Pontils

Descripció

Edifici d'una sola nau amb absis semicircular a la capçalera. La seva coberta estava formada per una volta de canó continua. La porta d'accés es troba al peu de la capella, possiblement no sigui la original. Es adintellada, la seva llinda presenta una inscripció epigràfica "EX VOTO". A banda i banda de la porta hi ha dues finestres, una tercera, tallada en un carreu monolític, es disposa enmig de la façana principal. El material constructiu emprat en la totalitat de la construcció és el carreu irregular disposat en filades. La volta de la coberta, actualment enderrocada gairebé en tota la seva totalitat, fou bastida sobre una cintra de canyes, de la qual queda constància en el morter emprat per a lligar el reble.

Ressenya històrica

Petita església que fou la capella del castell i per tant la primera que hi hagué al poble. Temple construit per la família Biure, propietària del castell de Vallespinosa, a mitjans segle XVII. La data de 1645 es troba marcada en un carreu en la façana oest de l'ermita.