Cal Cabaler - Passanant i Belltall

Descripció

Casa actualment deshabitada. Com a element a destacar trobem l'encavallada (part inferior del balcó) formada per tres peces: una de plana que seria la base del balcó i dues peces semicirculars als extrems on s'enclava a la paret.

Ressenya històrica