C. del Tallat, 06-08 - Solivella

Descripció

Habitatge entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. Es tracta d'un habitatge constituït a partir de la unió dels núms. 6 i 8 del mateix carrer. Per això presenta dos portals, un modern i un segon del segle XVIII. Aquest darrer presenta una porta adovellada amb arc escarcser. En la seva clau presenta una inscripció dins orla: "JPH AMENÓS / ANY 1789 / Ft Pr THOMAS / SARDÁ".

Ressenya històrica

Sense dades.