C. del Castell, 12-Cal Serra - Senan

Descripció

Edifici constituit per planta baixa i dues plantes altes. La coberta és de teula aràbiga, a dues vessants, amb ràfec i tortugada. La façana és paredat comú rejuntat amb morter de pòrtland. El conjunt ha estat molt modificat al segle XX.
De la seva estructura original destaca la porta amb els brancals i una gran llinda de pedra, així com les dues petites finestres del primer pis, amb ampits motllurats de pedra.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.