C. de la Creu - Solivella

Descripció

Habitatge aïllat, compost de planta baixa més una planta pis i planta golfa. Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés composta per un arc deprimit. La seva clau presenta la següent inscripció dins cartel·la i sota creu patada: "José Montanola 1791".

Ressenya històrica

Sense dades.