C. de la Creu, 22 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer de la Creu.
Façana restaurada i en bon estat de conservació, arrebossada amb morter monocapa. Destaca la porta d’accés a l’habitatge, composta per un arc de llinda amb la següent inscripció: "JOAN ICGLESIAS 1779".

Ressenya històrica

Sense dades.