C. Major, 35-37-Cal Pep i Cal Modesto - Senan

Descripció

Construcció de planta quadrada format de planta baixa i dues plantes altes amb coberta de teula aràbiga de doble vessant. La façana mostra la fàbrica de pedra irregular. Al centre d'aquesta hi ha dues portes d'accés.
L'element més interessant de la casa és l'arcada doble de l'entrada i una pedra on hi ha gravat l'any que ser construïda: 1865. Les finestres tenen els ampits de pedra.
Aquesta casa, juntament amb cinc més, són peculiars del poble de Senan perquè era una única construcció dividida en dues vivendes per a dos germans.

Ressenya històrica

Sense dades.