C. Major, 05-Cal Ros - Senan

Descripció

Edifici de planta trapezoidal, format per planta baixa i dues plantes altes. La coberta, de teula aràbiga, és a dues vessants, amb ràfec i tortugada.
La façana té dues tipologies diferents: la part inferior està formada per sis filades de carreus, mentre que a partir d'aquest nivell està realitzada amb paredat comú que ha estat rejuntat modernament amb morter de portland.
També en època moderna (segle XX) s'ha alçat el nivell del pis de més alt, la part de façana del qual apareix rebossada.
De l'estructura original els elements més interessants són la gran porta d'accés amb brancals i gran llinda de pedra i les dues finestres del primer pis, amb ampits de pedra motllurada.
La porta es troba col·locada al cantó dret de la façana, molt desplaçada del centre. Al mig de la llinda de la porta s'hi vot veure gravada una creu, sota la qual hi apareixen les sigles IHS (Jesús Salvador dels Homes) i per sota la data 1699.
Al costat dret de la porta s'hi va bastir una rafa.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.