C. Major, 03-Cal Vallès - Senan

Descripció

Edifici de grans dimensions constituït de planta baixa i una planta alta. Coberta de teula aràbiga a dues vessants, amb ràfec, tortugada i canalera moderna de pvc. La façana és de carreus molt ben treballats. Al centre hi ha la porta principal d'accés, amb un gran arc dovellat de mig punt. Als brancals de la porta s'hi poden observar encara les marques a la pedra de les anelles de lligar els animals que hi va haver durant segles.
A la dreta de la porta principal s'hi pot veure una espitllera de defensa, mentre que a l'esquerra es va obrir una segona porta d'accés a l'immoble, quadrangular.
El primer pis també es va modificar en època moderna, segurament al segle XVIII, amb la construcció de dos grans balcons sobre lloses motllurades. Un d'aquests va ser bastit desfent la part superior de l'arc de la porta.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.