C. Abeurador, 06 - Cal Civit - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, i planta golfa entre mitgeres, situat fent cantó entre els carrers de l’Abeurador i del Tallat.
Façana en mal estat de conservació, destaca el balcó suportat per tres mènsules de pedra massissa. També destaca la porta d’accés coronada amb un escut compost per una orla amb la inscripció: "JOSEPH BALLART 1767" sota creu patada.
L'edifici original ocupava una gran extensió del carrer, encara que actualment es troba compartimentat en diversos habitatges.

Ressenya històrica

Sense dades.