Antic Sindicat Agrícola - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa i dos pisos. A la planta baixa hi trobem tres portes, una central més gran amb una arcada de pedra, on apareix un escut amb la data de construcció, i dos portes laterals més petites.
El primer pis té tres balconades amb forja (la central és més gran que les laterals). A la forja dels balcons hi trobem les inicials "RP".
La façana conserva fragments dels esgrafiats originals.

Ressenya històrica

Antiga seu del "Sindicat de Dalt" i actualment seu de la Cooperativa Agrícola.
Aquesta institució és fruit de la fusió que l'any 1936 va tenir lloc entre el Centre Agrícola (Sindicat de Dalt, 1904) i el Sindicat de Vinyaters (Sindicat de Baix, 1896). L'entitat resultant va ser nomenada Cooperativa Agrícola.